مجموعه ابراج طيبه

سوهاج - طريق سوهاج اخميم

برج طيبه 1 - برج طيبه 2 - برج طيبه3
سكنى - ادارى

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image